Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Dni i godziny pracy:

poniedziałek 08:00 – 16:00 wtorek – piątek 07:30 – 15.30

Dni i godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 08:00 – 16:00 wtorek – piątek 07:30 – 15.30


Przedmiot działania i kompetencje:

ŚWIADCZENIA RODZINNE - Zasiłek Rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, który obowiązuje od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka, osobie uczącej się - tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Podstawą do nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
95 zł na dziecko w wieku 0 - 5lat,
124 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat, 
135 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych ilekroć w ustawie jest mowa o szkole oznacza to: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją),
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE- 500+

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci, do ukończenia 18 roku życia, bez ustalania kryterium dochodowego.

Świadczenie przysługuje rodzinie, bez względu na stan cywilny rodziców tzn. że otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem .

W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Wymagane dokumenty:

do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – (tylko do wglądu),
 2. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację,
 5. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sadowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 6. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 7. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji a informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie można odebrać osobiście w ośrodku rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Jest to świadczenie jednorazowe w wysokości 1.000 zł.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
a) matce lub ojcu dziecka;
b) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
c) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
d) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
a) skrócenie na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego, lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
b) śmierć matki dziecka;
c) porzucenia dziecka przez matkę.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznawany jest w wysokości 215,84 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku;
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
4. osobie, która ukończyła 75 lat.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce lub ojcu;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
4. innym osobą, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

Jednorazowe świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka.

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Świadczenie przysługuje osobie przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • zawarła związek małżeński.

Jaki dochód uprawnia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres świadczeniowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

System „ złotówka za złotówkę".

W przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium uprawniającego do świadczenia, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona na podstawie systemu „ złotówka za złotówkę „ , jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość wypłacanego świadczenia

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

UWAGA!
W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona zobowiązana jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych wynikających z realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, m.in. takich jak: wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia/wyjazdy do kina, teatru;
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: artystycznych, sportowych, nauki języków obcych;
 3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
  a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, czasopism i innych publikacji wspomagających naukę szkolną,
  b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. multimedialnych programów edukacyjnych,
  c) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, części i materiałów eksploatacyjnych oraz naprawa tego sprzętu,
  d) opłaty za abonament internetowy, w tym koszty założenia internetu,
  e) zakup pomocy i przyborów szkolnych,
  f) zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego,
  g) zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą, np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy;
 4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
 5. świadczenie pieniężne, jeżeli kierownik uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w pkt 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-4, nie jest celowe.br />

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane z urzędu, w szczególności uczniom, którzy spełnią kryterium dochodowe, ale w wyniku zaniedbania rodziców nie złożono wniosku. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie, potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w siedzibie MOPS, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku i może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 248,00 zł.

Wysokość stypendium szkolnego ustala się, biorąc pod uwagę:

 1. skalę występowania w rodzinie okoliczności uzasadniających przyznanie stypendium szkolnego,
 2. miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, według podziału na następujące grupy dochodowe:

a) do 200 zł netto,

b) od 201 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka ustala wysokość zasiłku szkolnego w każdej sprawie indywidualnie, kierując się w szczególności:

 1. oceną skutków zdarzenia losowego uzasadniającego złożenie wniosku;
 2. ustaloną sytuacją materialną;
 3. innymi okolicznościami.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez dokonanie częściowego lub całkowitego zwrotu poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie (faktur lub rachunków wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia), przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub poprzez wypłatę gotówkową w kasie MOPS.

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Rodzice, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do którego uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, wydaje zaświadczenia, na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „ Czyste Powietrze”, dla mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP, pocztą tradycyjną na adres tutejszego Ośrodka lub osobiście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są:

Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.
Program Czyste Powietrze – dofinansowania.

Program Czyste Powietrze informacja o programie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 490
Utworzono dnia: 24.03.2020

Historia publikacji

 • 07.10.2021 13:05, Katarzyna Staśkowiak
  Edycja strony: Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 • 24.03.2020 10:31, Katarzyna Staśkowiak
  Dodanie strony: Sekcja Świadczeń Rodzinnych